Πάλιν οἱ ψευδοεσφιγμενίται προκαλοῦν...

Μετὰ ζήλου ἐπιδιδομένη εἰς τὸ προσφιλές της «διακόνημα» τῆς δικογραφίας (ἀντὶ ἁγιογραφίας), ἡ ψευδοσφιγμενιτικὴ ἀδελφότης τῶν λεγομένων «Κατσουλιέρηδων», εὑρῆκε πάλιν τρόπον νὰ διαταράξῃ τὴν ἠρεμίαν τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσῃ πρόσθετα προβλήματα εἰς τὰ ὅσα ἤδη οὐκ ὀλίγα ἀντιμετωπίζῃ ἡ χώρα. Οἱ ἀπίθανοι αὐτοί ρασοφόροι, ἀφοῦ κατέλαβον ...ἡρωϊκῶς τῇ βοηθείᾳ ἰσχυροτάτων ἀστυνομικῶν δυνάμεων τὴν ἀφύλακτον αὐλήν τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς Καρυάς, καὶ ἔθραυσαν ὡς κλέπται καὶ λησταὶ τὴν θύραν τοῦ ἐκεῖ παρεκκλησίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀνήγειρον ἕτερον ἀντιπροσωπεῖον, τὸ ὁποῖον κατέστησαν γενικόν στρατηγεῖον τῆς δικομανίας των. Μηνύσεις καὶ ἀγωγαὶ κατὰ τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν, κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους διὰ ...
διαφυγόντα κέρδη, κατὰ τῶν Μοναστηρίων τῆς Ἐκκλήσίας μας πρώην μετοχίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Έσφιγμένου τὰ ὁποῖα ἐπίσης ἐπιθμοῦν νὰ ἁρπάξουν, καὶ ὅταν μείνῃ χρόνος, συντάσσουν ἀναφοράς κατὰ τῶν Λιμενικῶν ἢ τῶν Ἀστυνομικῶν οἱ ὁποῖοι δὲν σπεύδουν περιχαρεῖς νὰ ἐφαρμόσουν τὰς ἀδίκους ἀποφάσεις! Πράγματι, οἱ ἄνθρωποι τοῦτοι δὲν πρέπει νὰ ἀναγινώσκουν οὐδέν ἕτερον νυχθημερόνεἰμὴ μόνον δικογραφίας. Ἴσως καὶ κατὰ τὴν ὥραν τῆς Τραπέζης, ἐνόσῳ ἐσθίουν μετὰ δακρύων τῶν ἄρτον των.

Ἀλλὰ, «τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξη». Ἐσχάτως ἤνοιξεν ἡ ὄρεξις των καὶ διὰ τὸ παλαιόν ἀντιπροσωπεῖον ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένοι Μοναχοί τῆς γνησίας ἀδελφότητος. Ἐπιθυμοῦν δὲ νὰ τὸ κατεδαφίσουν καὶ νὰ ἀνεγείρουν νέον χρησιμοποιοῦντες χρήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Συμφώνως πρὸς δημοσιογραφικάς πληροφορίας ἔχει ἐγκριθῇ κονδύλιον 0,5 ἢ κατ᾿ ἄλλας 1,3 ἑκατομμυρίων Εὐρώ! Προφανῶς ἐπιθυμοῦν νὰ οἰκοδομήσουν βασιλικόν ἀνάκτορον ἔχοντες κατὰ νοῦν τὴν ἀσκητικήν διαγωγήν τοῦ Ἀλή Πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἄλλα παρόμοια πρότυπα ὁσιότητος!

Τοιουτοτρόπως τὴν 7/20-7-2013 ἐξησφάλισαν (διὰ τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυρωτέρου), ἀπόφασιν ἀσφαλιστικῶν μέτρων περὶ ἐκκενώσεως τοῦ παλαιοῦ ἀντιπροσωπείου. Ὅθεν ὁ δικαστικός ἐπιμελητής, μετὰ τὴν ἐπίδοσιν τῆς ἀποφάσεως προσεπάθησε νὰ διαρρήξῃ τὴν θύραν τοῦ παλαιοῦ ἀντιπροσωπείου χρησιμοποιών ἀνυψωτικόν μηχάνημα ὡς πολιορκητικόν κριόν καὶ ἐργάτας διὰ τῆν ἐφαρμογήν τῆς ἀποφάσεως παρουσἰα ἀστυνομικῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα ᾖτο ἡ δημιουργία ἐντάσεως καὶ ἀναταραχῆς ἡ ὁποία ἐξῆλθε τῶν ὁρίων τῆς πατρίδος μας.

Ὅθεν, ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν προἐβη εἰς τὰ κάτωθι διαβήματα διαμαρτυρίας:

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ"

Image and video hosting by TinyPic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

gnisios21@gmail.com