Η ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΜΕΓΑΛΗ ΘΛΙΨΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

Αὐτὲς τὶς ἥμερες παρακολουθήσαμε ὅλοι λίγο πολὺ τὰ γεγονότα ποὺ συμβαίνουν μέσα στὸ Περιβόλι τῆς Παναγίας καὶ ἐμεῖς ὡς Φίλοι του Ἅγιου Ὅρους καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἀποφασίσαμε νὰ κάνουμε μία ἐρευνᾷ εἰς βάθος γιὰ νὰ δοῦμε τελικὰ ποιὸς πολεμειτε ἡ ἱστορικὴ Ἱερὰ μόνη Ἐσφιγμενου ποὺ μάχεται ἐνάντια στὴν λαίλαπα τοῦ οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς παγκοσμιοποίησης ἠ’ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ!

Θὰ ἀναφέρουμε λοιπὸν ἐπιγραμματικὰ τῆς πληροφορίες ποὺ ἔχουμε διότι διαφορετικὰ θὰ χρειαζόμασταν πολλὲς σελίδες καὶ τὰ συμπεράσματα δικά σας .

Ἀπὸ 1\3\2013 ἕως τὸ 2017 τὸ Ἅγιον Ὅρος ἐντάχθηκε εἰς τὸ Εὐρωπαικο Χρηματοδοτικὸ Πρόγραμμα :<<Συναντήση Πολιτισμῶν καὶ Θρησκειῶν>>. Αὐτὸ περιλαμβάνει ὀργάνωση Διαθρησκειακων συναντήσεων καὶ παροχὴ Ἱερῶν Ναῶν πρὸς ΤΕΛΕΣΗ τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων πιστῶν ξένων θρησκευμάτων! Ἀλλὰ καὶ ἐκτὸς Ἅγιου Ὅρους ΗΔΗ παραχωροῦνται ναοὶ πρὸς πιστοὺς ξενὼν δογμάτων γιὰ τὴν ΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ <μυστηρίων> αὐτῶν !

Ἐπίσης ἀπὸ 3\3\2013 ἕως τὸ 2015 εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος θὰ ὑλοποιηθεῖ ἐπίσης τὸ Εὐρωκοινοτικο Πρόγραμμα <Ἀνάπλασις καὶ Ἀναμόρφωσις Περιβάλλοντος αὐτοῦ>,φυσικὰ κατόπιν χρηματοδοτήσεως τῆς Εὐρωπαικης Κοινότητας .

Ὅλα τὰ παραπάνω ἐντάσσονται εἰς τὸ εὐρύτερο Εὐρωπαικο Πρόγραμμα ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς <Συμμαχία τῶν Πολιτισμῶν καὶ Θρησκειῶν>ποὺ ὑπεγραφει τὸ 2004 . Ὑπάρχουν βέβαια καὶ ἀλλὰ ποὺ εἶναι τουλάχιστον 20ετιας ὅπως τὸ ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΒΕΚΟ,ΛΕΟΝΑΡΔΟ ΝΤΑ ΒΙΤΣΙ,ΠΛΑΤΩΝ ,ΦΑΙΔΡΑ τὰ ὁποία ἐφαρμόζονται ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος .

Γιὰ τὸ πρῶτο ἀναφερόμενο Εὐρωπαικο πρόγραμμα στὶς 14\2\2013 μετέβησαν ὡς ἐξουσιοδοτημένοι ὑπὸ τῆς Ἁγιορείτικης Ἱερᾶς Κοινότητας καὶ συναντήθηκαν μὲ τὸν πρόεδρο τῆς Εὐρωπ. Ἐπιτροπῆς κ. Μπαροζο ὅπου συζήτησαν τὶς δυσκολειες ποὺ θὰ ἔχουν γιὰ νὰ ὑλοποιήσουν τὸ πρόγραμμα αὐτὸ διότι μέσα στὸ Ἅγιον Ὅρος ὑπάρχουν <<φανατικοὶ καὶ σκληροπυρηνικοὶ μοναχοὶ ποὺ θὰ προβάλλουν ἀντίσταση ἀλλὰ συγχρόνως ὑπάρχουν καὶ κάποιοι Ἡγούμενοι, μοναχοὶ καὶ πολιτειακοὶ παράγοντες ποὺ θὰ <<κάμψουν >> τὴν ἀντίσταση αὐτῶν!!!

Βέβαια ἡ ἄμεση ἐφαρμογὴ [καὶ ὄχι ἐν κρύπτῳ]τοῦ προγράμματος θὰ ξεκινήσει μετὰ τὴν σύγκληση τῆς Μεγάλης <Ὀρθόδοξου> Συνοδοῦ ποὺ θὰ γίνει τέλος τοῦ 2013 μὲ ἀρχὲς 2014.

Ἐπιγραμματικὰ θὰ ἀναφέρουμε τί ἔχει γίνει ἕως τώρα καὶ τί θὰ ἀκολουθήσει στὸ μέλλον :

Ἔχουν πραγματοποιηθεῖ δεκάδες Διαχριστιανικες Συναντήσεις καὶ Συλλείτουργα Ὀρθόδοξων –Παπικῶν –Ἀγγλικανῶν-Ἑβραίων- Μουσουλμανῶν κ.ἅ.

Μυστικὲς συναντήσεις Ὀρθόδοξων ,Παπικῶν,Ἀγγλικανωνκ.ἅ.συνεχίζονται σὲ Ι.μονὲς ,Ι.ναοὺς ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἅγιου Ὅρους μὲ κύριο θέμα τὶς ἐπερχόμενες Ἐκκλησιαστικὲς σαρωτικὲς ἀλλαγὲς .

Μυστικὲς συναντήσεις ἀνώτατων Στρατιωτικῶν ἀξιωματούχων τοῦ Νατο σὲ μοναστήρια γιὰ ἐκκλησιαστικὰ θέματα .

Μυστικὲς μεταβάσεις 15 ἀπὸ ἀρχὰς τοῦ 2012 ἕως σήμερα Ἁγιορειτῶν Ἡγούμενων εἰς τὸ Βατικανο καὶ κλείσιμο ἐκεῖ δεσμευτικῶν συμφωνιῶν γιὰ τὸ Ἅγιον Ὅρος μετὰ τῶν ἀνώτατων ἀξιωματούχων τοῦ Πάπα.

Τακτικὲς ἐπισκέψεις ἀντιπροσωπειῶν Παπικῶν ,Ἀγγλικανῶν,Ἀμερικανῶν καὶ Τούρκων ἀξιωματούχων,διπλωμάτων σὲ μόνες ἀλλὰ καὶ στὰ Πατριαρχεῖα . ἀπὸ τὸ 2012 τακτικὸς ἐπισκέπτης εἶναι ὁ πρώην πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας Τονυ Μπλὲρ ὁ ὁποῖος ἔχει συστήσει παγκόσμιο ἵδρυμα ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΩΝ.

Τακτικὲς ἐπισκέψεις ἀντιπροσωπειῶν τοῦ Βατικανου εἰς Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας μὲ κλείσιμο συμφωνιῶν περὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα στὴν Πατμο,Ἀθηνᾶ καὶ Ἅγιον Ὅρος ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χριστοδούλου!!!

Πιλοτικὴ κατάργησις τοῦ ΑΒΑΤΟΥ τοῦ Ἅγιου Ὅρους ἀρχικὰ εἰς τὴν Ι.Μ.Βατοπεδιου καὶ Ι.Μ.Ἰβηρων μὲ τὴν συμφωνεῖ γνώμη τῶν Ἡγουμένων τους .

Μεταβάσεις Ἁγιορειτῶν καὶ καθηγητῶν Θεολογικῶν Σχολῶν ὑπὸ τοῦ Βαρθολομαίου ,εἰς τὸ Διορθοδοξο Κέντρο Σαμπεζυ εἰς Ἐλβετια πρὸς προετοιμασία τοῦ κοινοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ ΠΑΣΧΑ Ὀρθόδοξων καὶ Παπικῶν.

Ἤδη στὴν Ι.Μ.Κυκκου Κύπρου συνεορτάζεται τὸ Πάσχα μὲ τοὺς Παπικοὺς κάθε δεύτερη Κυριακὴ τοῦ Ἀπριλίου τοῦ ἑκάστοτε ἔτους καὶ ἀπὸ ἀρχὲς Μαρτίου 2013 ἔγινε τέλεση ΚΟΙΝΗΣ <<θειᾶς λειτουργιᾶς >>τῶν 3 μονοθε΄ἴ΄στικων θρησκειῶν.

Τακτικὲς συναντήσεις κεκλεισμένων τῶν θυρῶν Ἁγιορειτῶν καὶ μὴ Ἱεραρχῶν μὲ θέμα τὴν κατάργηση ὁρισμένων Ἀντιπαπικων Ἅγιών της Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας διότι ἐνοχλοῦνται οἱ Παπικοί.

Παράδοσις τοῦ Αὐτοδιοίκητού του Ἅγιου Ὅρους κατόπιν ἀποφάσεως τῆς Συνάξεως τῆς Ἱερᾶς Ἐπιστασίας ἐντὸς τοῦ 2013.

Μυστικὲς συμμετοχὲς Ἱεραρχῶν εἰς Διεθνῆ Βαλκανικὰ FORUM Θές\νίκης [7-9φεβρουαριου 2013]καὶ Βαρνα Σοφίας μὲ θέματα: Διεύρυνση Συνόρων τῶν Βαλκάνιων,Ὁμοσπονδιοποίηση Ἑλλάδος –Τουρκίας ,ἐγκαθιδρύση Παγκόσμιας Κυβερνήσης ,Σύγκληση τῆς Μεγάλης Πανορθοδοξου Συνοδοῦ,κατάργησις κρατῶν καὶ ὑπαγωγὴ αὐτῶν εἰς Κοινοπολιτεῖες Ὁμοσπονδιακῶν Κρατῶν,Ἐκκλησιαστικὲς ριζικὲς ἀλλαγές,καὶ ἀλλὰ εἰς τὰ πλαίσια τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ Νέας Τάξεως !

Συνεχίζονται οἱ διώξεις Ἁγιορειτῶν καὶ μὴ ἱεραρχῶν –μοναχῶν οἱ ὁποῖοι διαμαρτύρονται ἐνάντιών της Παναιρεσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῶν συλλειτούργων ποὺ γίνονται μὲ τὶς <εὐλογιὲς > τοὺς ὅπως τὴν ἄνοιξη τοῦ 2012 ποὺ ἐπισκέφθηκε τὸ Ἅγιον Ὅρος ὁ Ἀγγλικανὸς Ἀρχιεπίσκοπος κατόπιν ἄδειας τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας εἰσῆλθε στὸν Δεσποτικὸ Θρόνο ἐν ὤρᾳ γενομενης Θείας Λειτουργίας εἰς τὸν Ι.Ναὸ τοῦ Πρωτάτου στὶς καρυες καὶ κάνεις δὲν τόλμησε νὰ διαμαρτυρηθεῖ !!!

Ἔγιναν ἤδη μυστικὲς συμφωνίες ἀπὸ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 μεταξὺ Ἱερωνύμου καὶ τοῦ πιθανότατα μελλοντικοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας Ἇλ. Τσιπρα κατόπιν ἔγκρισης ἀπὸ τὸν Λευκὸ Οἶκο καὶ συμφώνησαν σὲ χωρισμὸ Ἐκκλησιᾶς – Πολιτείας ἀφοῦ ἀλλάξει τὸ Σύνταγμα τῆς Χώρας ,ἀνάληψη πληρωμῆς Ἱερέων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ,παροχὴ περισσότερων δικαιωμάτων στοὺς λαθρομετανάστες καὶ στοὺς ὁμοφυλόφιλους.

Εἰσδοχὴ σὲ ποσοστὸ ἄνω τοῦ 90% τῶν Ἱεραρχῶν στὶς Μασωνικες Στοὲς καὶ ΠΑΥΣΗ τῆς κατάδικής του μεγαλύτερου ἐχθροῦ της Ἐκκλησίας τῆς Μασωνιας .

Τακτικὲς συμμετοχὲς ὑψηλόβαθμων Ὀρθόδοξων Ἱεραρχῶν καὶ ἰδίως τοῦ Βαρθολομαίου στὶς Ἐβραικες Συναγωγὲς τῶν ΗΠΑ .

Λειτουργία γραφείων στὸ ἐξωτερικὸ ὑπὸ τῶν Ἁγιορείτικων Μονῶν Μέγ.Λαύρας ,Βατοπεδιου,Ἰβηρων,Σιμωνοπετρας ,πρὸς προσελκύση ἀλλοδαπῶν Τουριστῶν εἰς τὸ Ἅγιον Ὅρος εἰς τὰ πλαίσια τοῦ Εὐρωπ.Προγράμματος <<Ἀνταλλαγῆς καὶ Προωθήσης τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ>>.

Τακτικὲς ἀνεπίσημες ὁμαδικὲς μεταβάσεις Ἑλλήνων καὶ ξένων Μασσονων ,Ἰλλουμινατι,Ἱπποτῶν τῆς Μαλτας ,εἰς Ἁγιορείτικες Μονὲς γιὰ λήψη ἀποφάσεων πάντα κεκλεισμένων τῶν θυρῶν.

Ἀνεξέλεγκτες ὑπερτιμολογήσεις μόνων ,κελλιων καὶ ἄλλων κτισμάτων ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ Ἅγιου Ὅρους γιὰ ἀνακατασκευὲς μὲ Εὐρωπ.Προγράμματα ,ΕΣΠΑ.

Τακτικὲς συμμετοχὲς ὑψηλόβαθμων ἱεραρχῶν καὶ ἄλλων εἰς τὰ ἐτήσια <<μνημόσυνα>> γιὰ τὸ ἐβραικο ὁλοκαύτωμα ,εἰς τὴν ἐβραικη ἑορτὴ ΧΑΝΟΥΚΑ ἐντὸς τῶν ἐβραικων συναγωγῶν.

Τακτικὲς εἶναι οἱ μεταβολὲς ὑψηλόβαθμων Ἱεραρχῶν [Βαρθολομαῖος Ἀναστάσιος ,Ἀναστάσιος Ἀλβανιας ,Ἄνθιμος Ἀλεξανδρουπολεως κ.ἅ.]εἰς τὸ Πανθρησκειακο Κέντρο ASTANA τοῦ Καζακσταν ὅπου ἐκεῖ τελοῦνται κοινὲς <<λειτουργίες>> ,συμπροσευχες μὲ ἐκπροσώπους ἄλλων θρησκειῶν εἰς τὸν ὑπάρχοντα ἐκεῖ ΟΛΟΧΡΥΣΟ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟ ΝΑΟ!!!

Καὶ γενικὰ ὑπάρχει μία ἐλαφρότητα σὲ ὅλα ὅπως τὸ ὅτι κάποιοι Ἱεράρχες παροτρεινουν τοὺς Ἱερεῖς τους νὰ ἀλλάξουν συμπεριφορὰ σὲ θέματα ὅπως οἱ γάμοι τῶν ὁμοφυλοφυλων ,νὰ μὴν φοροῦν μόνο μαῦρα ράσα ἠ’ καὶ καθόλου τὶς καθημερινὲς ,νὰ κόβουν γένια καὶ μαλλιὰ διότι εἶναι ἀναχρονιστικὰ !

Ἀκόμη κατασκευάζουν νέους <<ναοὺς >> χωρὶς τέμπλο ,διαβάζουν τὸ Εὐαγγέλιον εἰς τὴν δημοτικὴν μὲ τὸ πρόσχημα ὅτι δὲν τὸ καταλαβαίνουν οἱ πιστοὶ , ἐφευρίσκουν <<ἅγιους >> ποὺ τοὺς συμφέρει ,ἐνῷ σὲ μεγάλες ἑορτὲς ποὺ παρευρίσκονται ἐκεῖ καὶ οἱ πολιτικοί-μασωνοι ἀπαγορεύεται ἡ εἴσοδος σὲ ἁπλοὺς κοσμικοὺς διότι ἐνοχλοῦνται οἱ πρῶτοι!!!

Ἔχουνε μετατρέψει τοὺς ναοὺς σὲ κέντρα διασκεδάσεως <<στήνοντας μέσα σὲ αὐτοὺς συναυλίες καὶ τοὺς ἔχουν μετατρέψει σὲ οἴκους μόδας –πορνείας μπαίνοντας ὁ καθένας καὶ ἡ καθεμία ὅπως νὰ ναὶ μέσα σὲ αὐτὸν ,ἡ ἀναισχυντία καὶ ἡ ἀνηθικότητα ἔχουν μετατρέψει τοὺς ναοὺς σὲ πορνοπαζαρο!!!

Ἔχουμε φτάσει στὸ σημεῖο νὰ σπουδάζουν <<μεταπατερικη Θεολογία >> {Ἰγνάτιος Βολου} καὶ ἐξαφανίζουν τοὺς κὰτ ἔξοχην ἀντιπαπικους Ἅγιούς της Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας ,Μέγα Φώτιο,Ἅγιο Μᾶρκο Εὐγενικὸ ,Ἅγιο Γρηγόριο Παλαμα,Ἅγιο Θεόδωρο Στουδιτη κ.ἅ.

Ἐμεῖς λοιπὸν σὰν ἀγράμματο μικρὸ ποίμνιο ἐρωτουμαι ὅλους αὐτοὺς τοὺς Ἄρχ-ἱερεῖς ,Ἡγούμενους ,Μοναχοὺς ,Θεολόγους κ.ἅ. μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος τί σπουδάζανε τόσα χρόνια καὶ δὲν βλέπουν τί γίνεται <γύρω > τους ;

Δὲν βλέπουν τὴν ἰσοπέδωση τῶν ἀξιῶν τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας μας ,δὲν βλέπουν ὅτι καταπατοῦνται τὰ πάντα καὶ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ αὐτὰ ποῦ μας ἄφησαν παρακαταθήκη οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας μὲ τὶς Οἰκουμενικὲς Συνοδοὺς ;

Ἠ’ ὑπάρχει κάτι ἄλλο ἀπὸ πίσω ποὺ κρύβεται πολὺ καλὰ τόσα χρόνια [βλέπε 1924] γιὰ τὸ ὅποιο ὁ κόσμος δὲν ἔχει ἰδέα τὸ τί γίνεται καὶ ἀντὶ νὰ ἀκολουθεῖ Ἄρχ-ἱερεῖς ποὺ σέβονται καὶ τιμοῦν Τὴν ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ,Τὸν ΚΥΡΙΟ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ Τὴν ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ προσκυνοῦν ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ;

Τί εἶναι αὐτὸ ποὺ τοὺς ἑλκύει τόσο πολὺ καὶ θέλουν παση θυσία νὰ φέρουν τὸν Πάπα στὸ Ἅγιον Ὅρος [στὴν Ἑλλάδα τὸν ἔφεραν ἤδη] κάτι γιὰ τὸ ὅποιο ἡ ἴδια ἡ Παναγία μας εἶχε πεῖ ἐπὶ τοῦ λατινοφρονα Ἰωάννη Βεκκου ὅτι ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΕΜΟΥ ΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΜΟΥ!!!

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος ἑτοιμάζεται νὰ ἀφήσει τὴν Κωνσταντινούπολη ὁλοκληρωτικὰ στὸ ἔλεος τῶν Τούρκων μεταφέροντας τὸ Πατριαρχεῖο στὴν Ι.Μ. Κουτλουμουσιου στὸν Ἅγιον Ὅρος ;

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἑτοιμάζεται νὰ μετατρέψει τὴν Ι.Μ. Ξενοφῶντος σὲ [ΟΥΑΙ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ] ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΠΙΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ;;;

Βάση τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη Ἅγιου Ὅρους [Κ.Χ.Α.Ο.] ὁ ἑκάστοτε Πατριάρχης ἔχει δικαίωμα μόνο στὴν <πνευματικὴ καθοδηγήση> τοῦ Ἅγιου Ὅρους καὶ ὄχι στὴ διοίκηση αὐτοῦ διότι τὸ Ἅγιον Ὅρος εἶναι αὐτοδιοίκητο καὶ κάθε μονὴ εἶναι αὐτόνομη!!!

Γὶ αὐτὸ λοιπὸν τόσο μένος γιὰ τὴν ἱστορικὴ Ἱερὰ Μόνη Ἐσφιγμενου διότι εἶναι ἡ τελευταία ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ μέσα καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος [σὺν κάποιους ζηλωτὲς ] ἡ ὁποία πρέπει νὰ φύγει ἀπὸ τὴν <μέση>;;;

Ἔτσι λοιπὸν καὶ ἐμεῖς σὰν Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ συνεχιστὲς τῆς Πατροπαράδοτης ἀπὸ τοὺς Ἅγιου Πατέρες τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας ἀποφασίσαμε νὰ βρεθοῦμε <<ΜΠΡΟΣΤΑ>> σὲ ὁποιονδήποτε θελήσει νὰ ἀλλάξει ἔστω καὶ ἕνα <<ἰῶτα>> ἀπὸ αὐτὰ πού μας ἄφησαν οἱ Ἅγιοί μας μὲ ὁποιοδήποτε κόστος !!!

Σήμερα ταυτιζόμαστε ἀπόλυτα μὲ τὶς ἀπόψεις καὶ τὸν ἀγῶνα τῆς Ι.Μ.Ἐσφιγμενου [σὺν τῶν ζηλωτῶν]ἐὰν στὴν πορεία ὑπάρξει καὶ ἄλλη ΦΩΝΗ Ὀρθόδοξη ἀπὸ κάποια ἄλλη μονὴ ποὺ δὲν θὰ δέχεται τέτοιες καινοτομίες καὶ νεωτερισμοὺς ,θὰ καταδικάζει τὸν Οἰκουμενισμὸ ὡς τὴν μεγαλύτερη Παναιρεση ποὺ πέρασε πότε ἀπὸ τὴν ἱστορία θὰ εἴμαστε καὶ μὲ αὐτοὺς ἕως τότε θὰ παρακολουθοῦμε τὶς ἐξελίξεις ἀπὸ κοντά!!!

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ Η’ ΘΑΝΑΤΟΣ 

ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ"

Image and video hosting by TinyPic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

gnisios21@gmail.com