Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΟΣΑ ΕΙΠΕ Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ.


"Δεν μας προξενεί έκπληξη τα όσα είπε ο Πατριάρχης,  διότι είναι ο ίδιος που έχει ξεχάσει τι σημαίνει η Ομολογία της Πίστεως, είναι ο ίδιος που με τα Παπικά συλλείτουργα πράττει αίρεση, είναι ο ίδιος που αντί για πατερική αγάπη εκφράζει μίσος, ενθαρρύνει τις παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας και ενέργειες που διακινδυνεύουν την σωματική μας ακεραιότητα".

Απάντηση προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη αναφορικά με όσα είπε για την Ιερά Μονή Εσφιγμένου.

"Με μεγάλη μας θλίψη διαβάσαμε τα όσα είπε ο Οικουμενικός σήμερα αναφορικά με την Ιερά Μονή Εσφιγμένου.
Θέλουμε λοιπόν να επισημάνουμε ότι με τα λόγια του και τα έργα του, πράττει εναντίον 107 μοναχών αδελφών εντός Ελλαδικού χώρου, χειρότερα από όσα καταγγέλλει τις Τουρκικές αρχές ότι κάνουν εναντίον του.
Επιπλέον εξακολουθεί να ενθαρρύνει την βία εναντίον μας και αυτό φανερώνει το ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός πίσω από της σκηνές βίας εντός Αγίου Όρους.
Δεν μας προξενεί όμως έκπληξη διότι είναι ο ίδιος που έχει ξεχάσει τι σημαίνει η Ομολογία της Πίστεως, είναι ο ίδιος που με τα Παπικά συλλείτουργα πράττει αίρεση, είναι ο ίδιος που αντί για πατερική αγάπη εκφράζει μίσος, ενθαρρύνει τις παραβιάσεις βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μας και ενέργειες που διακινδυνεύουν την σωματική μας ακεραιότητα.
Όπως προείπαμε δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο αλλά και πάλι αυτή η αντι-Χριστιανική στάση της εκκλησιαστικής κεφαλής εκτός από σχήμα οξύμωρο, είναι και πολύ στενάχωρο.
Ίσως αντί για 107 μοναχοί αν ήμασταν 107 δέντρα στον Αμαζόνιο να είχαμε καλύτερη αντιμετώπιση.
 Η πνευματική διαφωνία μας με το Φανάρι έχει ποινiκοποιηθεί, και αντί για διάλογο στην περίπτωση μας μόνος τρόπος κατά τον Οικουμενικό είναι η βία.
Κατά τον Οικουμενικό Πατριάρχη ο τρόφιμος στις Ελληνικές φυλακές που έχει διαπράξει κακουργήματα έχει δικαίωμα τροφίμων, εμείς όχι, έχει δικαίωμα φαρμάκων, εμείς όχι, έχει δικαίωμα έφεσης για την ποινή του και ας έχει αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή.
Εμείς που για ορθή πνευματική διαφωνία μαζί του, έχουμε καταδικαστεί σε θάνατο, δικαίωμα έφεσης έχουμε (;) ή η "Χριστιανική αγάπη" του Οικουμενικού δεν το επιτρέπει;
Τα συμπεράσματα δικά σας..."

Τολμά ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος  να κάνει λόγο για “αντικανονική και σχισματική «αδελφότητα»”:
Τα λεγόμενα του Πατριάρχη :

Απόσπασμα ομιλίας Οικουμενικού Πατριάρχου: 
“Είναι γνωστόν εις πάντας  το εκκρεμές από ετών ζήτημα της αντικανονικής και σχισματικής «αδελφότητος», «παρασυναγωγής» ορθότερον, η οποία, παρανομούσα και καταπατούσα το θείον και το ισχύον κοσμικόν δίκαιον, ήτοι τους θείους και ιερούς Κανόνας και το Σύνταγμα και τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, έχει καταλάβει το οικοδόμημα εις τον οποίον εστεγάζετο η Ιερά Βασιλική, Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή του Εσφιγμένου. Η Ιερά Κοινότης, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αι δικαστικαί και πολιτικαί αρχαί της Ελλάδος, μετά καθυστέρησιν και ακηδίαν πολλών ετών, υπαιτιότητι όλων, έχομεν δώσει, μετά μακράν προεργασίαν, την πρέπουσαν κανονικήν  εκκλησιαστικήν λύσιν, αποτειχίσαντες των θριγκίων της Εκκλησίας τους αμετανοήτως εν σχίσματι καταληψίας «μοναχούς», παραδώσαντες αυτούς εις ανάθεμα, μέχρις ότου ανανήψωσι και μετανοήσωσιν. Η προκριθείσα δε κανονική αδελφότης της Ιεράς Μονής ταύτης συνεκροτήθη και ελειτούργησε μέχρι προ ημερών ικανοποιητικώς υπό την ηγουμενίαν του κατά πάντα αξίου, αγαθού και πλήρους πραότητος και αγάπης και μόλις προ δωδεκαημέρου εκδημήσαντος αιφνιδίως προς Κύριον πατρός Χρυσοστόμου Κατσουλιέρη, του αληθώς άραντος τον «σταυρόν» αυτού και τηρήσαντος πιστώς και αφωσιωμένως την εις ην εκλήθη υπό της Μητρός Εκκλησίας και της Αγιορειτικής Κοινότητος «ιεράν κλήσιν» και αποστολήν. Δεν είναι ασφαλώς η στιγμή της αποτιμήσεως της προσφοράς του. Άλλωστε, είναι γνωστή και καταγεγραμμένη εις τας δέλτους των αγιορειτών αλλά και των πολλών πνευματικών αυτού  τέκνων, και ιδία της απορφανισθείσης ολιγομελούς μεν, δυναμικής δε,  αδελφότητός του. Είη η μνήμη αυτού αιωνία. Κύριος αναπαύσαι την ψυχήν αυτού.
Συν τη κατ᾿ άνθρωπον λύπη, ιδιαιτέραν χαράν δοκιμάζομεν επί τη εκλογή ως διαδόχου αυτού, του Οσιολογιωτάτου Ιερομονάχου  π. Βαρθολομαίου, του οποίου ευλογούμεν τας απαρχάς του «σταδίου» και του «αγώνος» και συγχαίροντες, δεόμεθα, ευχόμεθα και προσδοκώμεν ότι μετά των περί αυτόν αδελφών θα συνεχίσουν επί της ιδίας γραμμής την εμπιστευθείσαν τη τη «μικρά αδελφότητι», τω «μικρώ ποιμνίω», εκκλησιαστικήν και αγιορειτικήν «παρακαταθήκην», στοιχούντες τω ζώντι παραδείγματι του κοιμηθέντος και αναπαυομένου εν Κυρίω πνευματικού αυτών πατρός αειμνήστου Χρυσοστόμου.
Δυστυχώς, όμως το οικοδομικόν συγκρότημα της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου, ούτε ακόμη και το ελάχιστον αναμενόμενον, δηλαδή το κτήριον του Αντιπροσωπείου αυτής εν Καρυαίς, παρά τας παναγιορειτικάς, του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ελληνικής Δικαιοσύνης αποφάσεις, δεν έχει αποδοθή εις την κανονικήν αδελφότητα της Μονής. Καί εν τούτω ευθύνας υπέχουν πάντες οι κωλυσιεργούντες εις την υλοποίησιν επί σειράν ετών των ειλημμένων αποφάσεων εκκλησιαστικών, αγιορειτικών και της Ελληνικής Δικαιοσύνης, επί περιφρονήσει μεν των θεσμίων του ιερού τόπου και των ιερών κανόνων και καταπατήσει αυτού τούτου του Καταστατικού Χάρτου, επιβραβεύσει δε, ούτως ειπείν, της αντικανονικότητος και της επιδιωκομένης αναρχίας και εν τω αμολύντω τούτω τόπω της Παρθένου, τω τόπω της αγνείας και της  ιεράς ασκήσεως.
Καλούμεν τους πάντας, όπως εγκύψωμεν εις το θέμα τούτο μετά έτι μεγαλυτέρας προσοχής και υπεθυνότητος, ίνα μη υπάρξουν ανεπιθύμητοι ευρύτεραι εξελίξεις, ουχί μόνον επί ολεθρίω διασυρμώ παγκοσμίως του Αγίου Όρους αλλά και κυρίως εξελίξεις σχετιζόμεναι προς την συνέχισιν εν ασφαλεία, κατ᾿ άνθρωπον ομιλούντες, αυτής ταύτης  της ασκητικής και πνευματικής εν νομιμότητι πορείας αυτού. Λέγομεν ταύτα,  προβληματιζόμενοι έτι περισσότερον και εκ του φαινομένου της επιλεκτικής τηρήσεως της νομιμότητος υπό των εντεταλμένων και τεταγμένων εις την διασφάλισιν της τάξεως κρατικών οργάνων. Εφιστώμεν επί του προκειμένου την προσοχήν πάντων, ίνα μη έχωμεν αναρχικάς εκφάνσεις, ως αι προ δύο περίπου μηνών, «διά ροπάλων και ξύλων» και συγχρόνων τεχνικών «όπλων», προσελθόντων έξωθεν της θείας ταύτης παρεμβολής, ίνα «συλλάβωσι τον Ιησούν», «κακοποιούντες» Αυτόν, δηλαδή, κατ᾿ αναλογίαν, το αμώμητον κανονικόν σώμα του Αγίου Όρους."ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ"

Image and video hosting by TinyPic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

gnisios21@gmail.com