ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ

Στὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ Ἀποστολική καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἡ Πίστις καὶ ἡ Παράδοσις δὲν μεταβάλλονται. Μένουν ἀναλλοίωτα μέσα στὸ χρόνο.
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἀναλλοίωτό τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὅτι Παράδοσις εἶναι ἡ ἐξουσία νὰ διδάσκει κανείς, νὰ ὁμολογεῖ, νὰ δίνει μαρτυρία καὶ νὰ κηρύσσει στηριζόμενος στὸ βάθος τῆς ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία παραμένει πάντα ἡ ἴδια καὶ ἀναλλοίωτη.
    Καὶ αὐτὴ ἡ ἐξουσία τοῦ διδάσκειν περιλαμβάνεται στὴν Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ καὶ στηρίζεται σ᾿  αὐτήν. Ἡ Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐξαντλεῖται στὸ ἀδιάσπατο τῆς ἁλυσίδας τῆς Ἱερατικῆς Διαδοχῆς ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους μέχρι σήμερα. Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ νοεῖται μόνον μέσα στὴν πιστότητα τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως, χωρὶς τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει κανονικὴ Διαδοχή, ἔστω καὶ ἂν ἡ ἁλυσίδα τῶν ἐπισκοπικῶν χειροθεσιῶν φτάνει μέχρι τοὺς Ἅγιους Ἀποστόλους.
    Ὅταν οἱ Νεοημερολογίτες Ἐπίσκοποι ἀκολουθοῦν δικούς τους δρόμους πρὸς τὸν Οἰκουμενισμό, τὴν αἵρεση καὶ τὴν καινοτομία, τότε δὲν ἐκφράζουν καὶ δὲν μαρτυροῦν τὴν Πίστη καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας.
    Δὲν διατηροῦν πιστὰ τὴν Ἀποστολικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση.
    Ἡ Ἱεραρχία τότε μόνον διδάσκει κατὰ ἕναν Καθολικὸ τρόπο, ὅταν ἀληθινὰ κρατεῖ καὶ συμπεριλαμβάνει τὴν Ἐκκλησία μέσα στὸν ἑαυτό της.
    Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ ἐκφράζεται καὶ νοεῖται μόνον μὲ τὴν πιστότητα στὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση καὶ τὴν τήρηση τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως.
    Στὸ ἀδιαχώριστό της Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς καὶ τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως βρίσκεται ἡ πληρότητα τῆς Πεντηκοστῆς.
    Καὶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ ὑπὸ τῶν σχισματοαιρετικῶν Νεοημερολογιτῶν "Παλαιοημερολογίτες" ἐπονομαζόμενοι, ὅπως ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ἀγωνιζόμαστε νὰ κατέχουμε καὶ νὰ κρατᾶμε ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο παντοῦ, πάντοτε καὶ ὑπὸ πάντων ἐπιστεύθη. Διότι ὄντως καὶ κυρίως αὐτὸ εἶναι τὸ γνώρισμα τῆς Καθολικότητος τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς καὶ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ νὰ στοιχιζόματε ἀκολουθοῦντες στὴν Ζωή, στὴν Ὁμολογία καὶ στὴν Πίστη, τὸ σύνολον τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὴν Θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν, τὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅσους ἀπὸ τὴν στρατευομένην Ἐκκλησίαν στοιχίζονται μὲ Ἐκείνην.
    Παραμένουμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἑνωμένοι μὲ τὸ σῶμα τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν Ὁμολογητῶν, τῶν Ὁσίων καὶ τῶν Δικαίων ποὺ πάντοτε καὶ παντοῦ, …


ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ "ΚΑΤΑΛΗΨΙΕΣ"

Image and video hosting by TinyPic

ΑΦΗΣΤΕ ΜΗΝΥΜΑ

gnisios21@gmail.com